Griffiths Valuation of Ireland - Tecolm, County Laois
Griffiths Valuation of Ireland - Tecolm, County Laois
   
Bambrick   Thomas      Corbally   Tecolm   Laois
Brown    James       Corbally   Tecolm   Laois
Butler    James       Corbally   Tecolm   Laois
Butler    James, Jr.    Corbally   Tecolm   Laois
Byrne    Denis       Corbally   Tecolm   Laois
Byrne    John       Corbally   Tecolm   Laois
Conroy    Denis       Corbally   Tecolm   Laois
Conroy    Michael      Corbally   Tecolm   Laois
Coogan    Garrett      Corbally   Tecolm   Laois
Curran    Mary       Corbally   Tecolm   Laois
Deegan    Patrick      Corbally   Tecolm   Laois
Doolan    Murtagh      Corbally   Tecolm   Laois
Dunne    Michael, Esq.   Corbally   Tecolm   Laois
Fennell   Anne       Corbally   Tecolm   Laois
Greene    John       Corbally   Tecolm   Laois
Higgins   Peter       Corbally   Tecolm   Laois
Kavanagh   John       Corbally   Tecolm   Laois
Kelly    James       Corbally   Tecolm   Laois
Kelly    Timothy      Corbally   Tecolm   Laois
Kennedy   John       Corbally   Tecolm   Laois
Kidd     Thomas      Corbally   Tecolm   Laois
M'Daniel   Michael      Corbally   Tecolm   Laois
M'Darby   Michael      Corbally   Tecolm   Laois
M'Evoy    Andrew      Corbally   Tecolm   Laois
M'Hugh    John       Corbally   Tecolm   Laois
Wall     John       Corbally   Tecolm   Laois
Whelan    Matthew      Corbally   Tecolm   Laois