Fáilte Romhat

 

Griffiths Valuation of Ireland - Tisaxon, County Cork
Griffiths Valuation of Ireland - Tisaxon, County Cork
Bishop    Edward     Ballynacubby Beach   Tisaxon   Cork
Bleazby    Rep. John    Tisaxon Beg      Tisaxon   Cork
Bohane    Cornelius    Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Bohane    James      Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Bohane    Patrick     Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Bohane    Patrick     Wintsmills       Tisaxon   Cork
Bohane    Simon      Hollyhil        Tisaxon   Cork
Bowen     Mary C.     Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Brennan    Michael     Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Carly     Timothy     Tisaxon Beg      Tisaxon   Cork
Coleman    Timothy     Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Collins    Cornelius    Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Collis    Mary Anne    Hollyhil        Tisaxon   Cork
Collis    Maryanne    Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Condon    Maurice     Hollyhil        Tisaxon   Cork
Cooney    John      Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Courtio    John      Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Crowley    Timothy     Hollyhil        Tisaxon   Cork
Crowly    John      Hollyhil        Tisaxon   Cork
Crowly    Michael     Hollyhil        Tisaxon   Cork
Cummins    John      Tisaxon Beg      Tisaxon   Cork
Cummins    John      Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Dacey     John      Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Dacey     Patrick     Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Daly     Bartholomew   Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Daly     Edward     Hollyhil        Tisaxon   Cork
Daly     Jeremiah    Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Daly     William     Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Daly     William     Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Delea     William     Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Donohoe    Michael     Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Donovan    James      Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Donovan    Patrick     Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Finn     Jeremiah    Tisaxon Beg      Tisaxon   Cork
Flinn     William     Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Foley     Robert W.    Ballynacubby Beach   Tisaxon   Cork
Gollock    Lewis      Ballynacubby Beach   Tisaxon   Cork
Griffin    Connor     Hollyhil        Tisaxon   Cork
Griffin    Johanna     Hollyhil        Tisaxon   Cork
Harris    Thomas     Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Hennessy   David      Hollyhil        Tisaxon   Cork
Herlihy    Patrick     Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Lanter    Patrick     Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Leary     John      Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Leary     Timothy     Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Lucey     Richard     Tisaxon More      Tisaxon   Cork
M'Carthy   Charles     Ballynacubby Beach   Tisaxon   Cork
M'Donnell   David      Hollyhil        Tisaxon   Cork
Mann     Patrick     Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Manning    Patrick     Ballywilliam      Tisaxon   Cork
Murphy    Daniel     Hollyhil        Tisaxon   Cork
Murphy    Daniel     Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Murphy    Daniel, Sr.   Hollyhil        Tisaxon   Cork
Murphy    Edward     Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Murphy    Honoria     Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Murphy    Laurence    Ardcloyne       Tisaxon   Cork
Murphy    Mary      Hollyhil        Tisaxon   Cork
Murphy    William     Tisaxon Beg      Tisaxon   Cork
Newman    Martha     Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Newman    William     Ballynacubby Beach   Tisaxon   Cork
Ryan     Timothy     Hollyhil        Tisaxon   Cork
Sullivan   Margaret    Tisaxon More      Tisaxon   Cork
Sullivan   Michael     Tisaxon Beg      Tisaxon   Cork
Tuomey    Daniel     Ballywilliam      Tisaxon   Cork